Brukervilkår

Sist oppdatert: 30. juni, 2020 - 15:26 (GMT+1)

1. Generelt

Disse brukervilkårene regulerer forholdet mellom deg («bruker») og Mirai Technologies AS («selskapet»). Ved å opprette en konto på vår tjeneste MiraiEx eller andre tjenester knyttet til vårt selskap, bekrefter du at du har lest og godtatt våre til enhver tid gjeldende brukervilkår.

MiraiEx tilbyr en trygg plattform for kjøp og salg av kryptovaluta (slik som bitcoin, litecoin og ethereum). Vi støtter handel mellom kryptovaluta og vanlig valuta (fiat-penger, slik som NOK og EUR).

For å bruke våre tjenester krever vi at våre brukere er 18 år eller eldre, har et gyldig norsk personnummer, og for øvrig er berettiget til å inngå avtaler. Det er kun tillatt med en konto per person. Brukerkontoen er personlig og skal derfor kun benyttes av den registrerte eieren. Dersom vi oppdager at en brukerkonto ikke overholder dette kravet, vil kontoen bli stengt øyeblikkelig.

2. Brukerkonto

2.1. Generelt

MiraiEx er en trygg og sikker plattform for kjøp og salg av kryptovaluta. Vi gir våre kunder mulighet til å kjøpe og selge kryptovaluta på vår plattform mot fiat-penger og annen kryptovaluta.

Selskapet vil ikke være ansvarlig for innbrudd på brukernes konto som skyldes uaktsomhet fra brukernes side, herunder dersom brukeren har et svakt passord eller har delt sitt personlige passord.

Vi anbefaler at brukere av MiraiEx benytter et passord som ikke har blitt brukt andre steder. Bruk gjerne et program for passordhåndtering som f.eks. KeePass, 1Password, Dashlane eller LastPass til å generere et tilfeldig passord og lagre det trygt. Vi anbefaler å aktivere 2-faktor autentisering slik at sikkerheten på brukerkontoen din økes.

2.2. Kryptovaluta

Selskapet oppbevarer brukeres kryptovaluta i digitale lommebøker. En digital lommebok for kryptovaluta er programvare som er utviklet for å sende og motta kryptovaluta. En lommebok innholdet nøkler som brukes for å signere transaksjoner og dermed sende kryptovaluta.

Selskapet garanterer at de digitale lommebøkene er tilstrekkelig sikret. Størsteparten av verdiene er til enhver tid sikret med krypteringsnøkler i såkalt «cold-storage», slik at brukernes penger vil være beskyttet fra angrep fra uvedkommende. Vårt sikkerhetssystem kan medføre noe tregere utsendelser dersom det er stor pågang på systemet.

Når kryptovaluta sendes har brukeren selv ansvar for å skrive inn riktig adresse til mottakerens digitale lommebok. Etter at brukeren har bekreftet transaksjonen, vil det ikke være mulig å endre på gitt informasjon. Selskapet har ikke mulighet til å reversere en handel mellom brukere, og tilbyr ikke brukere kreditt.

Selskapet reserverer seg retten til å kunne sperre uttak av kryptovaluta fra kontoer ved mistanke om at kontoen benyttes i forbindelse med hvitvasking, finansiering av terror eller annen ulovlig aktivitet.

Vi tar gebyr for uttak av kryptovaluta. Se vår side om om uttaksgebyr og uttaksgrenser for informasjon. Gebyr og uttaksgrenser varierer avhengig av hvilken kryptovaluta som skal tas ut.

2.3 Håndtering av feil ved innskudd av kryptovaluta.

Feil ved innskudd av kryptovaluta kan skje om en bruker ikke følger instruksjonene for innskudd av kryptovaluta til MiraiEx. Det kan være at en sender inn kryptovaluta til feil adresse, slik som BTC til en BCH-adresse, eller at en sender oss transaksjoner med manglende tilleggsinformasjon for kryptovaluta som krever dette. Eksempler på kryptovaluta som krever tilleggsinformasjon er XRP og XLM.

MiraiEx vil ikke alltid kunne se hvor den feilinnskutte kryptovalutaen kom fra, og det vil kunne være svært arbeidskrevende å finne ut av dette. Derfor vil MiraiEx kun forsøke å kreditere slike feil-innskudd om verdien er på over 5 000 NOK og det informeres om transaksjonen innen 10 dager fra den ble sendt. Vi kan ikke gi noen garanti for at en slik transaksjon vil bli funnet, men vi vil forsøke så langt det lar seg gjøre.

2.4. Håndtering av valuta (fiat-penger)

For å kjøpe kryptovaluta gjennom vår plattform på MiraiEx må brukerne ha penger på sin brukerkonto. Hver enkel brukerkonto er knyttet til en bankkonto.

Det er brukeren selv som bestemmer hva pengene på brukerkontoen skal brukes til. Brukeren kan kun overføre penger fra sin brukerkonto hos MiraiEx til en norsk konto som tilhører den aktuelle brukeren. For at en slik overføring skal kunne bli gjennomført, må brukeren kunne bekrefte eierskap til den aktuelle bankkontoen.

Det er kun mulig med bankoverføring fra norske bankkontoer. Det er et vilkår at brukeren eier bankkontoen pengene overføres fra. Vi vil kunne kreve at brukeren fremviser gyldig legitimasjon på at bankkontoen tilhører brukeren. Penger sendt inn fra en konto som ikke er eid av brukeren, vil bli returnert.

All form for svindel eller forsøk på svindel vil bli rapportert til riktig instans for videre oppfølging. Se vår prisliste for oversikt over kostnader for innskudd og uttak av fiat-penger.

2.5. Terminering av brukerkonto

Alle brukere av MiraiEx har rett til å få sin konto slettet fra systemet. All informasjon som blir sendt til selskapet ved validering av brukerkonto, vil bli kryptert og låst ned off-site til kundeforholdet opphøres. Vi er pålagt å lagre data benyttet i forbindelse med kundekontroll i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller siste transaksjon er gjennomført. Brukerdata som vi ikke er pålagt å lagre, vil bli slette snarest mulig etter at kundeforholdet opphørte.

Dersom systemet oppdager at en brukerkonto brukes i forbindelse med ulovlig virksomhet, slik som hvitvasking eller finansiering av terror, vil systemet automatisk låse ned brukerkontoen. Ved en slik oppdagelse forbeholder selskapet seg retten til å rapportere brukeren til rette instans i Norge.

Selskapet reserverer seg retten til å kunne terminere brukerkontoer uten forvarsel og begrunnelse ved brudd på brukervilkårene. En brukerkonto vil ikke miste innskutt kapital om den blir stengt. Verdier på konto vil da bli vekslet til NOK og ført tilbake til eierens bankkonto så snart det lar seg gjøre. Dette gjelder såfremt midlene ikke er blitt beslaglagt av myndighetene.

3. Kjøp og salg

MiraiEx tar kurtasje for kjøp og salg av kryptovaluta. Brukeren vil selv kunne se hvilken kurtasje selskapet tar før handelen gjennomføres. Ved å kjøpe eller selge valuta godtar brukeren våre brukervilkår. Det vil være mulig å trekke seg fra handelen helt frem til selger/kjøper har fylt ordren. Om deler av handelen er fylt, kan delen som ikke er fylt kanselleres. Selskapet tilbyr ingen refusjon dersom brukeren i etterkant av en ordre ønsker å trekke seg fra en handel.

Se vår gebyrside for pris for kurtasje.

4. Ansvar og erstatning

Selskapet vil ikke kunne holdes ansvarlig av brukerne for tap av investeringer, profitt, data eller skade som kan komme av tekniske feil, transaksjoners behandlingstid, systemsvikt, avbrutt nettverksforbindelse, uforutsette hendelser (som naturkatastrofer) eller lignende.

Selskapet vil jobbe kontinuerlig for at våre tjenester vil være tilgjengelige for våre brukere. Vi kan ikke garantere at plattformen til enhver tid vil være åpen, men dersom uhell inntreffer, vil vi prøve å holde alle våre kanaler oppdatert så fort det lar seg gjøre.

Selskapet vil følge det til enhver tid gjeldende lovverk, reguleringer og forskrifter som gjelder for våre tjenester. Dersom det kommer nye reguleringer, lovverk eller forskrifter vil våre brukere bli informert om dette. Selskapet opererer i Norge og følger norsk lovgivning. Vi vil derfor oppfylle rettslig anmodning fra norske myndighetene om å dele brukerinformasjon og låse ned brukerkontoer.

Kjøp og salg av kryptovaluta skjer på kundens egen risiko. Selskapet vil ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte tap brukerne kan lide i forbindelse med handel på vår plattform.

Ved å akseptere disse brukervilkårene forplikter brukeren seg til å følge disse brukervilkårene og alle relevante lover og regler.

5. Verneting og lovvalg

Brukervilkårene er underlagt norsk rett. Tvister angående tolkning og anvendelse av brukervilkårene skal avgjøres av norske domstoler.

6. Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse brukervilkårene, og vil etter beste evne gi våre brukere en kunngjøring dersom brukervilkårene endres. Ved å godkjenne brukervilkårene gir du oss tillatelse til å kontakte deg på e-post ved viktige endringer.

Ta gjerne kontakt på support@miraiex.com om du har spørsmål.

Sosiale medier

English